top of page
  • เป็นคอร์สแรกของเนื้อหาระดับภาษาญี่ปุ่น N3

  • เรียนอักษรคันจิ

  • ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ

  • รู้จักการใช้สำนวนใหม่ๆ ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับที่ใช้ทำงานได้จริง สามารถสื่อสารได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุด

  • เริ่มมีการเน้นการเพิ่มคำศัพท์ ผ่านการอ่านและการเขียนเรียงความ เพื่อรองรับการพิชิตภาษาญี่ปุนระดับ N3

  • สอดแทรกเนื้อหาของวัฒนธรรม ความคิดในแนวทางของคนญี่ปุ่น ผ่านการเรียนและกิจกรรมในคาบเรียน

Professional 2

฿8,650.00ราคา
    bottom of page