top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We (นราวุฒิ) (ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักเรียน รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้นักเรียนซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “นักเรียน”) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักปฏิบัติในสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่นักเรียนมีต่อโรงเรียน จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า "การประมวลผล") รวมตลอดถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

        1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของนักเรียนก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งนักเรียนเป็นคู่สัญญากับโรงเรียน   เช่น การขายสินค้าและ/หรือการบริการให้แก่นักเรียน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งนักเรียนเป็นคู่สัญญา รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของนักเรียน การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย การคืนสินค้า และดำเนินการใด ๆ 

        1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียนและนักเรียน

        (1) เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจได้ รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์นักเรียนและผู้ที่อาจเป็นนักเรียน การบำรุงรักษาและการใช้ระบบสารสนเทศ

        (2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของโรงเรียนการเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

        (3) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์ เป็นต้น

        (4) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

        1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของนักเรียนหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

        1.4 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

        1.5 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของโรงเรียน หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

        1.6 กรณีที่นักเรียนให้ความยินยอม โรงเรียนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        (1) เพื่อให้โรงเรียน บริษัทในกลุ่มของโรงเรียน และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

        (2) เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากนักเรียนเป็นกรณีไป

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 

        2.1 เมื่อนักเรียนจะซื้อสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบัตรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  โรงเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

        (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

        (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน รวมทั้งประวัติการสนทนาระหว่างโรงเรียนและนักเรย์ยน

        (3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของนักเรียน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา

        (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน

        (5) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ เลขที่บัญชีธนาคาร

        (6) ข้อมูลที่นักเรียนได้ให้ไว้แก่เมื่อนักเรียนติดต่อโรงเรียน หรือโรงเรียนดูแลให้บริการหลังการขาย การทำวิจัย และการสัมภาษณ์

        2.2 เมื่อนักเรียนเข้าชม และ/หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โรงเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

        (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์มือถือ รหัสผ่าน

        (2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนใช้ เช่น IP Address ข้อมูลสถานที่อยู่   (Location) หรือข้อมูลฮาร์ดแวร์ต่างๆ (Other device identifier)

        (3) ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่นักเรียนใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์

        (4) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)

        2.3 เมื่อนักเรียนเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือบริเวณของโรงเรียน จะมีการเก็บภาพและเสียง ข้อมูลภาพหรือวีดิโอที่บันทึกภาพของนักเรียนจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของนักเรียนได้ ทั้งนี้ โรงเรียนไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อย่างไรก็ดีโรงเรียนจะติดป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ เพื่อให้นักเรียนทราบ

        2.4 เมื่อนักเรียนติดต่อโรงเรียน หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับโรงเรียน เช่น ติดต่อ Contact Center การทำ Customer Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โรงเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

        (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน

        (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

        (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม

 

        2.5 ในกรณีที่จำเป็น โรงเรียนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของนักเรียนโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากนักเรียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ โรงเรียนจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของนักเรียน

 

3. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

 

        3.1 ในกรณีที่โรงเรียนเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของนักเรียน นักเรียนมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของนักเรียนที่ให้ไว้กับโรงเรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่นักเรียนได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

        3.2 หากนักเรียนถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียนหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

        4.1 โรงเรียนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 

        4.2 โรงเรียนจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

        4.3 กรณีที่โรงเรียนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนโดยขอความยินยอมจากนักเรียน โรงเรียนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่านักเรียนจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและโรงเรียนดำเนินการตามคำขอของนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี โรงเรียนจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่านักเรียนเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ โรงเรียนสามารถตอบสนองต่อคำขอของนักเรียนในอนาคตได้

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

 

        5.1 โรงเรียนมีนโยบายในการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนกับบริษัทในกลุ่มและบริษัทในกลุ่มพันธมิตรของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของนักเรียนอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

      5.2 โรงเรียนไม่มีนโยบายในการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของโรงเรียน("บุคคลอื่น") 

 

6. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 

        6.1 โรงเรียนให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน โดยได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน และบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

        6.2 โรงเรียนจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 

7. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

 

        7.1 นักเรียนมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

        (1) ถอนความยินยอมที่นักเรียนได้ให้ไว้กับโรงเรียน เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

        (2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

        (3) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

        (4) คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับนักเรียน

        (5) ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของนักเรียนได้ (anonymous)

        (6)  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

        (7)  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่โรงเรียนหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของโรงเรียนหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        (8) ทั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของนักเรียนโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่โรงเรียนได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

        8.1 กรณีที่นักเรียนมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อโซเชียลมีเดียไลน์ ไอดี @wejpschool หรืออีเมล  privacy@we-jpschool.com

 

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โรงเรียนจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งนักเรียนควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

แก้ไขปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

bottom of page