หลักสูตร ฟัง พูด เขียน อ่าน ผ่าน Minna

     พัฒนาทุกทักษะผ่านบทเรียนในหนังสือ Minna no Nihongo สนุกกับคาบเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สอดแทรกในทุกบท พร้อมฝึกบทสนทนาจากวิดีโอจำลองสถานการณ์จากต้นฉบับจริง (สอนโดย อ. เรย์)

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

หลักสูตร ฟัง พูด เขียน อ่าน ผ่าน Minna

ชื่อคอร์ส

เนื้อหา

จำนวนเนื้อห

การสอนจริง

@ We

จำนวน ชม.

ระยะเวลา

ราคาค่าเรียน

(ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

Minna 1.1

Hiragana Katakana
Minna เล่ม 1 (บทที่ 1 - 3)

30+ ชั่วโมง

60 ชั่วโมง

4 เดือน

5100 บาท

Minna 1.2

Minna เล่ม 1 (บทที่ 4 - 8)

25+ ชั่วโมง

60 ชั่วโมง

4 เดือน

5100 บาท

Minna 1.3

Minna เล่ม 1 (บทที่ 9 - 13)

25+ ชั่วโมง

60 ชั่วโมง

4 เดือน

5100 บาท

Minna 2.1

Minna เล่ม 2 (บทที่ 14 - 19)

30+ ชั่วโมง

70 ชั่วโมง

4 เดือน

5100 บาท

Minna 2.2

Minna เล่ม 2 (บทที่ 20 - 25)

30+ ชั่วโมง

70 ชั่วโมง

4 เดือน

5100 บาท

Minna 3.1

Minna เล่ม 3 (บทที่ 26 - 31)

35+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

5 เดือน

5300 บาท

Minna 3.2

Minna เล่ม 3 (บทที่ 32 - 38)

35+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

5 เดือน

5300 บาท

Minna 4.1

Minna เล่ม 4 (บทที่ 39 - 44)

35+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

5 เดือน

5300 บาท

Minna 4.2

Minna เล่ม 4 (บทที่ 45 - 50)

40+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

5 เดือน

5500 บาท

หมายเหตุ:

  • ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทุกคอร์สเรียนในระบบ สามารถเรียนที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@Home) โดยชำระเพิ่มคอร์สละ 1,000 บาท

  • ค่าหนังสือ Minna no Nihongo เล่มละ 250 บาท

  • ค่าหนังสือคัดตัวอักษร Hiragana / Katakana สำหรับคอร์ส Minna 1.1 เล่มละ 250 บาท

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

Package สุดคุ้ม
เฉพาะ หลักสูตร ฟัง พูด เขียน อ่าน ผ่าน
Minna

     เนื่องจากคอร์สเรียน "ฟัง พูด เขียน อ่าน ผ่าน Minna " ไม่มีการเรียนตัวอักษร คันจิ ในบทเรียน  จึงมีความจำเป็นต้องลงเรียนคอร์ส "คันจิสามัญประจำใจ" ควบคู่ไปด้วย (คอร์สเรียน Akiko มีการเรียนคันจิแทรกอยู่ในแต่ละบทแล้ว)

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Package สุดคุ้ม เฉพาะ หลักสูตร ฟัง พูด เขียน อ่าน ผ่าน Minna  เท่านั้น

ชื่อคอร์ส

จำนวนเนื้อห

การสอนจริง

@ We

จำนวน ชม.

ระยะเวลา

ราคาค่าเรียน

(ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

Minna 1.2 + คันจิสามัญประจำใจ Step 1

40+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

6 เดือน

  8200    7600 บาท

Minna 1.3 + คันจิสามัญประจำใจ Step 2

40+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

6 เดือน

  8200    7600 บาท

Minna 2.1 + คันจิสามัญประจำใจ Step 3

50+ ชั่วโมง

80 ชั่วโมง

6 เดือน

  8200    7600 บาท

Minna 2.2 + กลยุทธ์ระดับ N5

70+ ชั่วโมง

120 ชั่วโมง

7 เดือน

  11400    10400 บาท

Minna 3.1 + คันจิสามัญประจำใจ Step 4

50+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

7 เดือน

  8600    8100 บาท

Minna 3.2 + คันจิสามัญประจำใจ Step 5

60+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

7 เดือน

  8600    8100 บาท

Minna 4.1 + คันจิสามัญประจำใจ Step 6

65+ ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

7 เดือน

  8600    8100 บาท

Minna 4.2 + กลยุทธ์ระดับ N4

80+ ชั่วโมง

130 ชั่วโมง

8 เดือน

  12500    12000 บาท

หมายเหตุ:

  • ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทุกคอร์สเรียนในระบบ สามารถเรียนที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@Home) โดยชำระเพิ่มคอร์สละ 1,500 บาท

  • ค่าหนังสือ Minna no Nihongo 1 - 4 เล่มละ 250 บาท

  • ค่าหนังสือคันจิสามัญประจำใจ 1 - 6 เล่มละ 180 บาท

  • ค่าหนังสือเรียน พร้อม CD ฝึกทักษะการฟัง กลยุทธ์ระดับ N4 - N5 เล่มละ 250 บาท