คอร์สกลยุทธ์เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่น We  ได้ออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการสอนสำหรับการเตรียมพร้อมทุกทักษะเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ การสอนในหลักสูตรนี้ไม่ใช่การตะลุยข้อสอบเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการเน้นกลยุทธ์  เทคนิคต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านได้

                    วิเคราะห์ข้อสอบ  สัดส่วนคะแนนแต่ละ Part  และวิธีคิดคะแนน

                    แยกเนื้อหาตามทักษะที่ต้องใช้สอบ 4 ทักษะ  คือ ไวยากรณ์  การอ่าน  การฟัง  และตัวอักษร คำศัพท์
                    สอนโดยอาจารย์คนไทยเท่านั้น เพราะการเรียนเพื่อสอบไม่ใช่การฝึกสนทนา แต่ต้องมีการอธิบายแบบสรุป วิเคราะห์ข้อสอบในเชิงลึก พร้อมทั้งจับประเด็นเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยๆ รวมทั้งแนะนำเทคนิคพิชิตการฟัง

 

                                                                                                          

 

 เนื้อหาของการสอนในคอร์สกลยุทธ์เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

    เพื่อเตรียมพร้อมทุกทักษะสำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น แบ่งรายละเอียดการสอนออกเป็น 5 พาร์ทที่ออกสอบดังนี้

  •  เริ่มต้น จะมีการวิเคราะห์คำถามแต่ละประเภท รวมทั้งสัดส่วนคะแนนในแต่ละพาร์ท เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพรวมของข้อสอบทั้งหมด รวมทั้งวิธีการคิดคำนวณคะแนน

  • ไวยากรณ์ (ぶんぽう)  ทบทวนรูปประโยคไวยากรณ์โดยแบ่งหมวดตามรูปประโยคที่มีความหมายหรือวิธีใช้ที่ใกล้เคียงกัน ไม่เน้นสอนแบบแปลทุกประโยคตามหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่จะสอนโดยเน้นการทำแบบฝึกหัดทีละรูปประโยค หรือแบบฝึกหัดที่รวบรวมเป็นเฉพาะหมวดหมู่ (ไม่เกินทีละ 4 รูปประโยค) ไปด้วย จนผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถแยกแยะการใช้งานได้ โดยแบบฝึกหัดที่ใช้จะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการสอบวัดระดับ เช่น การนำคำมาเรียงใหม่ในประโยค เพื่อให้ผู้เรียนชินกับการทำโจทย์ล่วงหน้า โดยในแต่ละคอร์ส ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  • การอ่าน (どっかい) ผู้เรียนชาวไทยมักจะไม่ชอบและไม่ถนัดในการอ่านบทความยาว ๆ การเรียนเนื้อหาการอ่านที่ We จึง เน้นการอ่านบทความโดยใช้เทคนิคการตีความแต่ละประโยค เน้นการแยกแยะหน้าที่ของคำเพื่อการแปลให้เข้าใจบทความอย่างถูกต้องที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุด  โดยในช่วงแรกจะฝึกการอ่านบทความและแปลใจความพร้อมกับอาจารย์ผู้สอนก่อน ซึ่งผู้เรียนจะเข้าใจเทคนิคในการดึงข้อมูล และผู้เรียนจะใช้เวลาน้อยลงในการอ่านบทความต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละคอร์สจะมีบทความในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบยาว แบบสั้น และบทความที่เน้นข้อมูล เช่น กราฟ สถิติ และฝึกการหาตัวเลือกที่ถูกต้องตามรูปแบบการสอบวัดระดับ

  • การฟัง (ちょうかい)  การสอบวัดระดับมีสัดส่วนคะแนนการฟังเป็น 1 ใน 3 ส่วน และมีหัวข้อย่อยในข้อสอบการฟัง 5 หัวข้อ การเรียนเนื้อหาการฟังที่ We จึงเน้นการฟังจับใจความ ฟังเพื่อเข้าใจสถานการณ์ ฟังเพื่อตอบโต้บทสนทนา ซึ่งจะเป็นการเรียนผ่านการทำแบบฝึกหัดการฟังทั้ง 5 หัวข้อ ตามรูปแบบและหัวข้อย่อยที่ใช้ในการสอบจริงเป็นหลัก ซึ่งผู้เรียนจะสามารถทำคะแนนได้มากขึ้นแน่นอน

  • ตัวอักษรและคำศัพท์ (もじ・ごい) เนื่องจากปัญหาหลักที่ทำให้ผู้เรียนทำสอบวัดระดับได้ไม่ค่อยดี ส่วนใหญ่มาจากจำนวนคำศัพท์ที่ไม่เพียงพอ ทำให้อ่านไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง การทบทวนและเพิ่มเติมคำศัพท์ โดยเฉพาะคันจิ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มไปพร้อมๆ กับการเรียนทุกทักษะ ที่ We จะเน้นการทบทวนเพื่อให้จำได้เป็นหลัก เช่น รวบรวมเอาคันจิที่มีเสียงอ่านเหมือนกันมารวมเป็นบทเดียว และสอนให้นักเรียนจดคำศัพท์และรากคำเอง ทั้งนี้เพื่อให้จำคำศัพท์นั้นๆได้จริง นอกจากนั้นก็มีการนำคันจิที่ลักษณะคล้ายๆ กันมารวมหมวด หรือคันจิที่มีคำอ่านแบบจีน และญี่ปุ่นที่ยากๆ มารวมเป็นหมวด โดยเน้นเฉพาะคำศัพท์ ไม่ใช่เน้นคันจิเฉพาะทีละตัว ซึ่งต้องใช้เวลามากในการจำ ในแต่ละคอร์สจะมีจำนวนคันจิ คำศัพท์ สำนวน กว่า 1,000 คำขึ้นไป

 

 

**หมายเหตุ**

     คอร์สติวเพื่อสอบวัดระดับที่ We จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวไทยเท่านั้น เพื่อให้ยืดหยุ่นกับการอธิบายทุกทักษะ โดยไม่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจมาก  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นคอร์สที่เน้นผลเรื่องการสอบผ่านเป็นหลัก จึงไม่ได้จัดแบ่งเวลาการเรียนเพื่อฝึกสนทนากับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเหมือนในคอร์สหลักสูตรพื้นฐานชั้นต้นหรือชั้นกลางของโรงเรียน We

 


 

 คอร์สเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ชื่อคอร์ส

จำนวนเนื้อหา

การสอนจริง

@ We

จำนวน ชม.

ระยะเวลา

ราคาค่าเรียน

(ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

กลยุทธ์ระดับ N1

55+ ชม.

140 ชม.

6 เดือน

9500 บาท

กลยุทธ์ระดับ N2

45+ ชม.

100 ชม.

5 เดือน

8000 บาท

กลยุทธ์ระดับ N3

42+ ชม.

100 ชม.

5 เดือน

7500 บาท

กลยุทธ์ระดับ N4

40+ ชม.

80 ชม.

5 เดือน

7000 บาท

กลยุทธ์ระดับ N5

40+ ชม.

80 ชม.

5 เดือน

6300 บาท

หมายเหตุ:

  • ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทุกคอร์สเรียนในระบบ สามารถเรียนที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@Home) โดยชำระเพิ่มคอร์สละ 1,500 บาท

  • ค่าหนังสือเรียน พร้อม CD ฝึกทักษะการฟัง คอร์สกลยุทธ์ระดับ N1, N2 ราคาคอร์สละ 300 บาท / คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3, N4, N5 ราคาคอร์สละ 250 บาท

 

 

 

 

 
 

ข้อคิดเห็นของนักเรียนคอร์สเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กลยุทธ์ระดับ N3 ระบบ

 

 

 
 
 

คุณปรียากรณ์  จิตวรานนท์ (ฟ้า)

สถานที่ทำงาน :

Vacation Travel Group Co.,Ltd. JTB (Thailand) Co., Ltd

ตำแหน่ง :

Interpreter, Japanese Tour Guide

เรียนกับ We :

คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3 (ระบบ @We), คอร์สกลยุทธ์ระดับ N2 (ระบบ @Home)

    " พอดีว่าต้องการทบทวนภาษา และขัดเกลาภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง อยากได้คำศัพท์ที่นอกเหนือจากการใช้ในสายงาน และอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองด้านอื่นๆ เพิ่มในช่วงที่ไม่ได้นำทัวร์ญี่ปุ่นค่ะ ทำงานแบบนี้ไม่มีเวลาเรียนสม่ำเสมอ ไม่มีโอกาสเรียนตามหลักสูตรตามที่กำหนดตารางไว้แน่นอน  พอหาเจอโฮมเพจของโรงเรียน We  ได้อ่านข้อมูล อ.ปุ๊ และ อ.เรย์ ได้ดูประวัติและผลงานนี่สุดยอดเลย แต่ยังชั่งใจว่าข้อมูลที่ลงไว้ดีจริงหรือเปล่า เลยเข้ามาที่ We ค่ะ

     พอมาก็ชอบค่ะ โรงเรียนสะอาดมาก เพราะเราเน้นมาก แล้วก็ทดลองเรียนดู แล้วก็ตัดสินใจลงเรียนเลย ในระบบ @We กับระบบสอนสด พี่คิดว่าไม่มีความแตกต่างเลยนะคะ แถม ดีกับเราที่ไม่สามารถกำหนดตารางเวลาเรียนแน่นอนได้ เราเรียนได้เฉพาะบางเวลา ไม่เหมือนกับระบบเรียนสดต้องเดินทางออกมาเพื่อเรียนสองสามชั่วโมงและรอเรียนตามคอร์ส คิดว่าดีกว่าระบบสอนสอนสด  แถมพอได้เรียน ได้เจอเนื้อหาเยอะเกินคาด มาเรียนตั้งแต่โรงเรียนเปิด เรียนเพลินมาก ไม่ไปไหนจนสองทุ่มกว่าเลยค่ะ
     ระบบ
ดีที่มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะ ทั้งได้เล่นเกมทายคำศัพท์ แล้วก็ได้ทำที่บ้านด้วยทั้งเกมแบบฝึกหัดและคัดคันจิ  แบบฝึกหัดช่วยได้เยอะนะคะ เป็นการซ้อมความแม่น และประเมินตัวเองก่อนสอบได้ด้วยซึ่งตรงนี้มีผลมาก
     อ.ปุ๊ สอนสนุกค่ะ สอดแทรกคำศัพท์นอกเหนือจากบทเรียน ได้เยอะทั้งคำศัพท์และเกร็ด ที่สำคัญประทับใจมากค่ะ ตอนนั้นสอบได้ N2 รีบโทรหา อ.ปุ๊ เลยค่ะ บอกอาจารย์ว่าสอบได้แล้ว ดีใจมาก แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือจุดประสงค์หลักๆ ที่มาเรียนคือ อ.ปุ๊ เคยแนะนำว่า บางครั้งภาษาเรายังมีพื้นฐานไม่แน่นพอ ทำให้ประโยคที่เราพูดเยิ้นเย้อ วุ่นวาย ซ้ำไปมา  ให้ลงเรียน N3 เพื่อปูพื้นให้แน่น ซึ่งก็จริงค่ะ โดยเฉพาะ

"การอ่าน" เรียนมาตั้งแต่ 20 กว่าปีก่อน บวกกับประสบการณ์เพิ่มอีกแต่ทำไม essay อ่านแล้วไปไม่รอดไม่รู้เรื่อง จับใจความไม่ได้ ไม่ว่าจะเรียนกับใครก็ตาม ไม่มีที่ไหนสอนหมือน อ.ปุ๊  อาจารย์จะบอกเทคนิคให้เลย อ.ปุ๊ ก็ถ่อมตัวบอกว่าไม่ได้สอนอะไรมาก แค่บอกเทคนิค ซึ่งสำหรับเราเป็นเรื่องมหาศาลมาก พอเราได้ตรงนี้กลายเป็นว่าเราอ่านได้หมดเลย พออ่านไปไม่ติด เราแปลได้หมด รู้สึกว่าเรียนแล้วได้อะไรเยอะมาก  ซึ่งช่วยกับหน้าที่การงานได้ด้วย ทีนี้ไปที่ไหนก็อ่านไปหมด อ่านวารสารก็อ่านตามหลักที่ อ.ปุ๊ สอน อ่านอะไรก็สนุกไปหมด อาจจะติดเพียงแค่สำนวนหรือคันจิบางตัวที่เป็นชั้นสูงซึ่งเรายังเรียนไม่ถึง เรียกว่าหลังจากเรียนชีวิต smooth ขึ้น สอบก็ผ่านทำได้เร็วขึ้น มาที่ We รู้สึกเหมือนบ้าน เวลาเราทำงานก็เฝ้ารอเวลาว่าวันรุ่งขึ้นมีเรียน ดีใจมาก เหมือนกลายเป็นตรงกันข้าม บางคนพรุ่งนี้ไปเที่ยวดีใจ แต่เราพรุ่งนี้ไปเรียน ดีใจค่ะ
     อยากแนะนำน้องๆ ที่เรียนภาษาว่าให้ มีวินัย ต้องหมั่นทบทวน เรียนเพราะความอยากรู้ไม่ใช่เพราะต้องการสอบให้ผ่าน อะไรที่ไม่คล่องก็มาเพิ่มเติม หลายคนพยายามเรียนคิดว่าต้องผ่านๆ แล้วก็ผ่านไปเลยแต่นำมาใช้ไม่ได้
     สำหรับคนที่อยากทำงานไกด์ ต้องเป็นคนช่างพูดนิดนึงค่ะ ถ้าเรียนเก่งในตำราแต่ถ้าไม่กล้าพูดเราก็จะไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน และไม่รู้ว่าเราติดขัดอะไร อย่าอายที่จะพูด เพราะนี่ไม่ใช่ภาษาเรา ถ้าอายมันก็จบที่เรียน ฟ้าเห็นเด็กหลายคนพอโดนขำแล้วก็อายแล้ว จอดเลย  แต่ถ้าเราคิดมุมกลับเราขำฝรั่งเพราะอะไร ก็เพราะน่ารัก นั่นแหละเขาก็ขำเพราะน่ารัก ไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะ "

    

 
 
 

 
 
 
 

คุณพิมพ์พร ผลปราชญ์ (อ้อ)

สถานที่ทำงาน :

Secretary (Sanko Kinzoko Co.,Ltd)

เรียนกับ We :

คอร์สเตรียมสอบวัดระดับ 2, คอร์สกลยุทธ์ระดับ N2 (ระบบ )

    " เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว อยากจะเรียนติวระดับ 2 ก็เลยเสิร์ชหาว่าที่ไหนเรียนแล้วได้ผลที่สุด ในอินเตอร์เนตค่ะ  ก็เลยใช้คำว่า " เรียนติววัดระดับ 2 และสอบผ่าน " ไม่ได้แค่ว่า " ติววัดระดับ N2 " อย่างเดียว แล้วโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ก็ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ คือ มีคนเขาเข้าไปโพสต์ในกระทู้ว่า เข้าเรียนที่นี้แล้วประสบผลสำเร็จ ก็เลยคิดว่า เข้าไปดูในเวบโรงเรียนดูว่ามีคอร์สอะไรบ้าง ทำให้ได้รู้จักโรงเรียน We ค่ะ ต้องบอกก่อนว่า ก่อนจะมาเรียนเป็นระบบ @home ก็เคยเรียนสดกับอาจารย์เรย์ อาจารย์ปุ๊มาก่อนแล้วค่ะ  อาจารย์ปุ๊อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจมากค่ะ ทั้งหลักไวยากรณ์  รวมถึงสอนเทคนิคการแปลบทความว่าควรจะต้องแปลยังไง มีความหมายยังไง คือ ถ้าเป็นที่โรงเรียนอื่น คงไม่มีแบบนี้ ที่อื่นจะเน้นไวยากรณ์ และคำศัพท์ แต่พอการอ่านไม่ได้สอนเทคนิค มันใช้เวลามาก แล้วทำให้ทำข้อสอบไม่ทันค่ะ ซึ่งตรงนี้

อาจารย์ปุ๊จะอธิบายอย่างอย่างละเอียดเลยค่ะ เข้าใจง่ายมาก ส่วนเรื่องคำศัพท์ อาจารย์เรย์จะสร้างความเชื่อมโยงให้เราจำได้ง่ายขึ้น  สมมุติเจอตัวนี้ปุ๊บ  ก็จะนึกออกว่าจะเชื่อมโยงไปตัวใดบ้าง รู้เลยว่า อาจารย์ปุ๊กับอาจารย์เรย์เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี แล้วยังมีเทคนิคในการเรียนนอกเหนือจากตำราเรียน  ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับการสอบหรือการทำงานได้ด้วยค่ะ

     พอจะลงเรียนอีกครั้งมี ระบบ  @home  ขึ้นมาก็รู้ว่าดี เพราะว่าอ้อทำงานแล้วค่ะ  ไม่ใช่เด็กนักเรียน จะตื่นมาเรียนตอนเช้าวันเสาร์ทุกอาทิตย์ก็ไม่ไหว  อยากจะพักผ่อนบ้าง แต่พอเป็น @home ว่างเมื่อไรเราสามารถเปิดได้ เราสามารถจัดเวลาเรียนของเราได้เอง และอ้อยังคิดว่าดีกว่าที่เรียนสดด้วยซ้ำค่ะ เพราะถ้าเราเรียนสด  บางครั้งก็ต้องขาดเรียน และเวลาไม่เข้าใจ ต้องย้อนไป

ถามอาจารย์ทาง e-mail หรือคุยกับอาจารย์โดยตรง แต่ระบบนี้คือเราไม่ทันตรงไหนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้

ว่าอาจารย์พูดว่าอะไร เราอาจจะยังจดไม่ทัน เท่านั้นเอง  หรือเวลามีปัญหาจริงๆ เราก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ทางอินเตอร์เน็ต(ผ่านระบบ ) หรือทาง เฟสบุ๊ค ก็สะดวกดีค่ะ
    
อยากฝากสำหรับเพื่อน ๆ ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น แล้วต้องการจะสอบวัดระดับให้ผ่าน บางทีการอ่านทบทวนเองยังไม่พอที่จะสามารถผ่านได้ เพราะ
1.เราอาจจะไม่มีเวลา 2.เราอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจ  เราไม่รู้จะปรึกษาใคร แต่ถ้าได้มาเรียนที่นี่ คือ เรื่องเวลาไม่ต้องคิดมาก เราจะเรียนเมื่อไรก็ได้  เพราะว่ามีแบบระบบ  และอาจารย์อธิบายได้เข้าใจหมดทุกอย่างจริง ๆ ค่ะ คือ ไม่ต้องจินตนาการเองว่าจะเป็นยังไง อาจารย์ลงรายละอียดเข้าใจดีมากค่ะ ทุกอย่างมันครบ ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟัง และการอ่าน โดยเฉพาะเทคนิคการอ่าน สำคัญมากค่ะ เพราะว่าการอ่านมันจะค่อนข้างใช้เวลา และที่ผ่านก็ได้คะแนนเยอะสมที่ตั้งใจด้วยค่ะ ก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะ "

 

 
 
 

 
 
 
 

คุณณาตยานี  บัวผัน (ณาต)

จบการศึกษาจาก :

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนกับ We :

คอร์ส Expression 4, คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3 (ระบบ )

    " ชอบเว็บไซต์ของ We ค่ะ รายละเอียดเนื้อหาของคอร์สต่างๆ ชัดเจนมาก พอมาสอบถามก็ได้รับคำอธิบายจาก อ.ปุ๊ และเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนอย่างดีด้วย ตอนเรียนรู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่นมากค่ะ โดยเฉพาะอาจารย์ญี่ปุ่นที่เน้นให้เราฝึกสนทนาจริงทุกคาบ คิดว่าที่นี่ตอบโจทย์ที่ตัวเองต้องการมากที่สุดค่ะ ตอนนี้ก็ได้ลงเรียนคอร์สเตรียมสอบวัดระดับ N3 เพิ่มเติมด้วย ชื่นชม อ.ปุ๊ ตรงที่อาจารย์สามารถสอนไวยากรณ์เรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่ายมาก ทั้งที่สอนอย่างละเอียดด้วยค่ะ ตัวเองจะไม่ค่อยแม่นพวกไวยากรณ์ ที่ซับซ้อนมาก แต่แค่ครั้งแรกที่เรียนก็รู้สึกว่าใช่ล่ะ ตอบโจทย์เรา และที่นี่ใช่เลยที่จะเรียน แล้วก็เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวกด้วย

สามารถดูได้ซ้ำๆ จนเข้าใจจริงๆ หรือฟังแล้วจดไม่ทันก็สามารถย้อนกลับมาดูได้เรียนแบบนี้คิดว่าคุ้มและมั่นใจว่าจะสอบผ่านแน่นอนค่ะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณฤทัยกาญจน์ มรรคประเสริฐ (น้ำมนต์)

จบการศึกษาจาก :

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนกับ We :

ตำแหน่ง ล่าม บริษัท ทอสเท็มไทย

เรียนกับ We : คอร์สกลยุทธ์ระดับ N2 (ระบบ ), คอร์สกลยุทธ์ระดับ N1 (ระบบ )

    " เลือกเรียนที่ We เพราะเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.ปุ๊ ที่ม.รังสิตมาก่อนค่ะ ชอบวิธีการสอนของ อ.ปุ๊ ค่ะ พอเรียนจบแล้วและตั้งใจจะผ่านระดับ N2 ให้ได้ก็อยากจะมาเรียนกับ อ.ปุ๊ อีก เนื้อหาในคอร์สเรียนที่นี่ อ.ปุ๊ กับ อ.เรย์ สอนเข้าใจและละเอียดจนแทบจะไม่มีคำถามเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนมีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน และการเรียนแบบเลือกวันเวลาเรียนได้เองก็สะดวกสบายมากค่ะ เพราะต้องทำงานด้วย ยิ่งได้มามาเรียนกับอาจารย์ที่สอนให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ดีมากอย่างนี้ ทำให้รู้สึก

มั่นใจในการสอบวัดระดับมากยิ่งขึ้นค่ะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณชนิสรา  พืชธัญญากิจ (จ๊ะจา)

ปัจจุบัน :

ชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เรียนกับ We : กลยุทธ์ระดับ N3 (On-demand)

     " เนื่องจากจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 จึงลองหาที่เรียนค่ะ ได้รู้จักโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We จากรีวิวพวกสถาบันสอนพิเศษในอินเตอร์เน็ตค่ะ  ก็เลยเริ่มหาข้อมูลจากบรรยากาศของการเรียน  อาจารย์ผู้สอนด้วย  แล้วก็ดูจากเนื้อหาที่สามารถเข้ากับการเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ด้วย  ก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนที่ We ค่ะ
     ที่เลือกเรียนในระบบ On-demand เพราะว่าเวลาคาบเรียนที่มหาวิทยาลัยจะไม่ค่อยลงตัวค่ะ  คือเสาร์-อาทิตย์บางครั้งก็จะมีเรียน  แต่ที่ We มีคอร์ส On-demand ซึ่งสามารถเรียนเมื่อไรก็ได้  เรียนตอนเช้าที่นี่ แล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยช่วงบ่าย หรือจะสลับกันก็ได้ค่ะ เพราะถ้าเป็นคอร์สเรียนที่สอนสดก็จะเรียนไปตามเนื้อหาเรื่อยๆ

หากต้องขาดเรียน ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาย้อนเพื่อเรียนทบทวนได้ค่ะ  แต่ถ้าเป็นคอร์ส On-demand นอกจากจะไม่ขาดเรียนแน่นอนแล้ว เราไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถย้อนกลับหรือถ้าอยากทำความเข้าใจตรงจุดไหนเพิ่มขึ้นเราก็กลับมาย้ำตรงจุดนั้นได้ค่ะ  อีกอย่างถ้าจดไม่ทัน บางทีคิดอยู่ หรือฟัง ไม่ค่อยเข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังอีกทีได้ด้วยค่ะ ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

     ในเรื่องของเนื้อหาในการเรียนคอร์สเตรียมสอบระดับ N3 ของที่ We ก็ครอบคลุมทุกทักษะที่ใช้สอบค่ะ  มีทั้งฝึกการฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่านด้วยค่ะ  อาจารย์ปุ๊ผู้สอนก็สอนได้ละเอียดเข้า

ใจดีมากค่ะ  แล้วก็เวลาที่หนูมีคำถามที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหน  ถ้าเจอกับอาจารย์ปุ๊ก็สามารถสอบถามอาจารย์แบบตัวต่อตัวได้ด้วย  อีกทั้งยังปรึกษาในด้านเนื้อหาการเรียนหรือปัญหาเรื่องภาษาทั่วไปก็ได้ค่ะ  หลังจากเรียนติวที่ We  ไปแล้วรู้สึกมั่นใจในการสอบมากขึ้นค่ะ  เพราะว่าทำให้เราได้ทบทวนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจที่เรียนมา  แล้วก็เหมือนได้เพิ่มเติมเนื้อหาจุดที่เราทำได้อยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยค่
    
สิ่งที่ประทับใจที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
We เพราะมีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งการมีคำศัพท์ติดไว้เพื่อให้จำง่ายขึ้น  รวมทั้งการตกแต่งที่เน้นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างชัดเจน  ส่วนการต้อนรับทั้งอาจารย์และพี่ๆ น่ารักมากค่ะ 

มีบริการเครื่องดื่มให้ด้วยค่ะ  รวมทั้งยังสอบถามถึงความต้องการหรือถ้ามีปัญหาในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนก็พร้อมแก้ไขอย่างรวดเร็วค่ะ

     อยากฝากถึงคนที่กำลังจะสอบก็คือ  อยากให้ตั้งใจในการสอบมากๆ นะคะ นอกเหนือจากการเตรียมตัวสอบด้วยการเรียนติวแล้ว  ก็ท่องคำศัพท์แล้วก็พยายามหา CD เพื่อพัฒนาการฟัง  และที่สำคัญก็ต้องพยายามทบทวนที่เรียนมาด้วยค่ะ  เพราะว่าการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นก็เป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานด้วยค่ะ  การได้ภาษาที่ 3 ถือว่าสำคัญมากค่ะ  เพราะว่าปัจจุบันโลกเรากว้างมากขึ้น  ทำให้ช่องทางในการหางานในบางครั้งอาจจะต้องเพิ่มทักษะอย่างอื่นมากขึ้น  เช่นภาษาที่ 3 ค่ะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณวลัยพร  นิ่มสมบุญ (กุ้ง)

ปัจจุบัน :

นักเทคนิคการแพทย์

เรียนกับ We : กลยุทธ์ระดับ N3 (On-demand)

     " เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมปลายและก็รู้สึกชอบและก็เรียนได้ดีพอสมควร เลยเรียนต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ พอเริ่มทำงานก็เลยคิดว่าอาชีพเราพอจะเชื่อมโยงกับภาษาญี่ปุ่นได้ไหม ประกอบกับตอนนี้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนมาก ทำให้เราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังเพื่อให้ใช้ในการทำงานได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก จึงตั้งใจที่จะหาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มได้เห็นคอร์ส On-demand ของที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ก็พอรู้คร่าวๆ ว่าเป็นการเรียนกับวิดีโอ แต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักก็เลยลองเข้ามาสมัครเรียนดู ปรากฎว่าตรงกับจุดประสงค์ของเราเลย คือต้องการเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับปีนี้

แต่ด้วยตารางงานของเราไม่แน่นอน บางทีเราต้องออกไปทำงานนอกสถานที่บ้าง มีงานเข้ามากระทันหัน ทำให้ไม่สามารถเลือกลงคอร์สกลุ่มได้เพราะอาจต้องขาดเรียนบ่อย พอได้มาลองเรียนคอร์ส On-demand รู้สึกว่าสะดวกมากในเรื่องของเวลา เราสามารถมาเรียนเมื่อไหร่ หรือกี่โมง ก็ได้ที่เราสะดวก แต่ถ้าเรามีงานกระทันหันก็สามารถโทรมายกเลิกได้เลยโดยไม่เสียสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
     เนื่องจากไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นระบบ DVD ก็แอบกลัวว่าจะไม่เข้าใจหรือเปล่า แต่พอได้มาลองเรียนดูแล้วเข้าใจไม่แพ้เรียนคอร์สสดเลยคะ เพราะอาจารย์อธิบายละเอียดมาก อาจารย์จะแบ่งไวยากรณ์เป็นหมวดหมู่ เช่นตัวนี้ใช้กับอะไร ใช้เมื่อไหร่ และยังมียกตัวอย่างที่ชัดเจนด้วยก็เลยแทบจะไม่มีคำถามเลยคะ จริงๆ แล้วอาจารย์มีให้ฝากคำถามได้ด้วยนะคะ แต่สำหรับตัวเองแล้วยังไม่มีคำถามที่สงสัยเลยคะ นอกจากบางทีมีสงสัยนิดหน่อย ก็จะมีคนที่เรียนรอบสดเค้าถามขึ้นมาพอดีทำให้เราก็เลยเข้าใจไปด้วย เนื้อหาการเรียนการสอนที่อาจารย์ใช้สอนแบ่งเป็นหมวดหมู่ดีมาก เพราะตัวเองรู้แต่ว่าจะสอบวัดระดับ แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี โดยที่อาจารย์เค้าจะแบ่งเป็น 6 บทใหญ่ๆ และก็จะมีทดลองให้เราทำข้อสอบทำให้เราต้องกลับไปทบทวน แต่ถ้าให้ไปทบทวนเองก็คงไม่เข้าใจ ก็รู้สึกโชคดีที่เราเรียนเป็นระบบDVD On-demandทำให้เราสามารถดูย้อนเนื้อหาเดิมได้ บางทีจดไม่ทันเราก็หยุด DVDไว้ก่อนแล้วก็จด หรือฟังไม่ทันว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรก็ย้อนกลับไปดูได้ บางทีดูอยู่รู้สึกเมื่อยแล้วก็ลงไปกินขนม หรือเข้าห้องน้ำได้แล้วค่อยกลับมาดูต่ออันนี้ถูกใจมากค่ะ เพราะถ้าเราเรียนเป็นคอร์สสดเราคงไม่มีอิสระขนาดนี้คิดว่าคอร์ส DVD On-demandไม่ด้อยไปกว่าคอร์สสดเลยคะ นอกจากอาจารย์จะอธิบายเนื้อหาในหนังสือเรียนแบบละเอียดแล้วอาจารย์ก็ยังมีการเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยทำให้เราไม่เบื่อ บางเรื่องตลกมากเราก็นั่งดูนั่งขำอยู่คนเดียว อุปกรณ์ที่ใช้เรียนก็สะดวกและก็สะอาดมากคะ จอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสอนที่ถ่ายออกมาชัดมากเห็นตัวหนังสือทุกตัวที่อาจารย์เขียนค่ะ

     สำหรับใครที่ใกล้จะเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในปีนี้นะคะ ถ้าคิดว่าตัวเองยังไม่มั่นใจพอและอยากเรียนเพิ่มเติมแต่ยังหาเวลาเรียนที่แน่นอนไม่ได้ อยากแนะนำให้ลองมาเรียนคอร์ส On-demand ดูคะเพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเรียนก็ประทับใจทุกอย่างเลยคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ การบริการ อุปกรณ์ วิธีการสอนของอาจารย์ ไม่ทำให้เราเครียดเลยเหมือนกับว่าเรามานั่งทบทวนหนังสืออยู่ที่บ้าน รับรองว่าคุณภาพที่ได้รับมากกว่าค่าเรียนอีกคะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณวรรณวิมล ขำพวง (ปุ๊ย)

ปัจจุบัน :

ทำงานตำแหน่ง ล่ามและเลขา องค์กร YTT

เรียนกับ We : คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3 , กลยุทธ์ระดับ N2 (On-demand)

     " เนื่องจากไม่ใช่เด็กเอกญี่ปุ่น จึงอาศัยการเรียนพิเศษมาโดยตลอดกับคอร์ส N3 ในครั้งนี้ ถึงแม้จะเรียนที่ We เป็นครั้งแรก แต่ก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ เนื้อหาที่ได้เรียนคิดว่าครอบคลุมและเพียงพอที่จะนำไปใช้สอบ N3 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในการสอบแบบใหม่นี้ค่ะ อ.ปุ๊ได้ปูแนวทางไว้ให้หมดตั้งแต่ต้นว่า N3 ต่างจาการสอบที่ผ่านมาอย่างไร ทำให้เราไม่กลัวและคิดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้แนวทางการสอบแบบใหม่แบบนี้แล้วคิดว่าไม่น่าจะพลาดค่ะ อ.ปุ๊ ตั้งใจสอนมากค่ะ มีเทคนิคต่างๆ สอดแทรกในเนื้อหาที่เรียนตลอด รวมไปถึงยังสอนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องต่างๆ ของการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สอนสนุกมากค่ะ

    ส่วนด้านสถานที่ของโรงเรียน We ตกแต่งได้ดีมากค่ะ Staff น่ารัเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส (ดูเหมือนจะเรียงรองเท้าให้ด้วย เกรงใจจัง ขอบคุณค่ะ ^.^) "

 
 
 

 
 
 
 

คุณพรรธนมน โสพศ (หนึ่ง)

ปัจจุบัน :

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

เรียนกับ We :

คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3

    " ครั้งแรกที่ได้เห็นโรงเรียนก็รู้สึกประทับใจปนประหลาดใจ ที่โรงเรียนสอนภาษาจัดรูปแบบโรงเรียนได้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตกแต่งโรงเรียนเป็นรูปแบบของญี่ปุ่นจริงๆ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปมาก ทำให้รู้สึกชอบบรรยากาศที่โรงเรียนมากๆ ค่ะ และพี่ๆ staff ก็น่ารักมากเช่นกันค่ะ ไม่ว่าจะตอนเดินเข้ามาเรียน หรือตอนกลับบ้านพี่ๆ มักจะมีรอยยิ้มให้เสมอๆ และสอบถามอะไรพี่ๆ ก็จะตอบด้วยรอยยิ้มใจดีตลอดเลยค่ะ
    ที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่เพราะตอนเข้ามาปรึกษาเรื่องคอร์สการสอบระดับ N3 ที่นี่ ได้รับคำแนะนำที่ดีมากจาก อ.ปุ๊ ที่อธิบายเรื่องรายละเอียดต่างๆ ให้ฟัง อย่างไม่มีกั๊ก

ข้อมูล รู้สึกประทับใจมากๆ ค่ะ จึงได้ตัดสินใจลงเรียนคอร์สนี้ที่นี่ค่ะ และก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ เนื้อหาการเตรียมสอบส่วนต่างๆ ของ อ.ปุ๊แน่นมากๆ ถ้าหมั่นทบทวนรับรองสอบผ่านได้แน่นอนค่ะ แล้วนอกจากการสอนแล้ว อ.ปุ๊ยังได้เล่าประสบการณ์ต่างๆ มากมายสอดแทรกเนื้อหาที่เรียนให้นักเรียนได้ฟังกันอย่างน่าสนใจมากค่ะ
    เนื้อหาการเรียนคอร์สระดับ N3 นี้ ถือได้ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นระดับกลางแล้ว ทำให้เนื้อหามีความซับซ้อนกว่าตอนเรียนมัธยมปลายมากค่ะ ทั้งระดับไวยากรณ์และจำนวนคำศัพท์ต่างกันมาก แม้ช่วงแรกๆ อาจจะยังงงไปบ้าง แต่พอได้มาเรียนมากขึ้นๆ สะสมความรู้เรื่อยๆ ก็เริ่มที่จะเข้าใจแนวทางของภาษามากยิ่งขึ้น ทำให้รู้สึกว่าการมาเรียนพิเศษในครั้งนี้คุ้มค่ามากค่ะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณวารุณี มีมา (อ้อม)

จบการศึกษาจาก :

สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน :

ทำงานอยู่ตำแหน่งInterpreter องค์กร Union Nifco

เรียนกับ We : คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3

    " อ.ปุ๊ อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่ายดีค่ะ และก็พยายามกระชับใจความ ทำให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นในระยะเวลาไม่มาก และมีการเล่าเรื่องต่างๆ สนุกดีค่ะ ทำให้เวลาเรียนไม่น่าเบื่อหรือง่วงนอนจนเกินไป เนื้อหาในการเรียนตรงตามที่ต้องการ และแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนดีค่ะ ทำให้เรากลับไปทบทวนที่บ้านได้ง่าย แล้วก็ไม่ได้เน้นหนักมากจนเกินไป บริการดีเป็นกันเองค่ะ สอบถามอะไรจะได้รับรายละเอียดที่ตรงกับความต้องการกลับมาเสมอ สถานที่ก็เหมาะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นดีค่ะ ชอบค่ะ อยากให้รักษาบรรยากาศ

ที่เป็นกันเองแบบ We ไว้ค่ะ เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกเหมือนได้มานั่งติวหนังสือสบายๆ กับเพื่อนๆ น้องๆ มากกว่าค่ะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณดิษนันท์ ซันประสิทธิ์ (ตูน)

ปัจจุบัน :

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนกับ We :

คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3

     " ยอมรับนะค่ะว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรไว้สักเท่าไหร่ค่ะ พอมาเรียนกับอ.ปุ๊ก็รู้สึกประทับใจมากๆ อ.ปุ๊สอนเนื้อหายากๆ ให้เราเข้าใจได้จริงๆ ค่ะ มีการยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพมากขึ้น ชอบมากที่อ.ปุ๊ยกตัวอย่างแบบอัพเดทตามสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย รวมไปถึงวิธีการสอนของ อ.ปุ๊ ที่ทำให้การเรียนเนื้อหาพร้อมกันเยอะๆ ได้อย่างไม่น่าเบื่อเลยค่ะ เนื้อหาของคอร์ส N3 ที่นี่รู้สึกว่าครอบคลุมในทุกด้านเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรูปประโยคต่างๆ ในส่วนของไวยากรณ์หรือด้านการอ่าน ที่รู้สึกตกใจมากคือมีเน้นการฟังด้วย เพราะโดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะฝึกการฟังเยอะขนาดนี้เลยค่ะ ในด้านของไวยากรณ์ก็มีชีทประกอบการสอนเน้นหลายจุดมากๆ จริงๆ แล้ว

เนื้อหาของคอร์สนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เรียนในมหาวิทยาลัยได้ด้วยค่ะ ไม่ได้จบลงแค่การสอบวัดระดับเพียงอย่างเดียว รู้สึกคุ้มค่ามากค่ะ
    Staff ของโรงเรียน We เป็นกันเอง และใจดีมากๆ ค่ะ บางทีมีเหตุให้งดการเรียน พี่ๆ ก็จะโทรมาบอกล่วงหน้า ถ้าบังเอิญไม่ได้รับสาย พี่ๆ ก็พยายามโทรจนติดจนได้ ประทับใจมากค่ะ ที่สำคัญพี่ๆ Staff ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดีมากค่ะ แม้เป็นคอร์สแรกที่มาเรียนกับ We นะคะ แต่ก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนที่อบอุ่นมากๆ ประทับใจทั้งพี่ๆ Staff ทั้งอาจารย์ รวมไปถึงเนื้อหาการเรียนเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากมาเรียนอีกค่ะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณสุภชา เจริญนิตย์ (ชมพู)

ปัจจุบัน :

ชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

เรียนกับ We :

คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3 , Professional3

    " คุ้มค่าค่ะ ที่ได้มาเรียนคอร์ส N3 ของที่ We เพราะเนื้อหาบางอย่างเรียน แม้จะเคยเรียนแล้วบางเรื่องก็ยังไม่ค่อยแม่น การได้มาเรียนในคอร์สนี้นอกจากจะเป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่ ก็ยังได้ทบทวนเรื่องเก่าไปด้วยในตัวค่ะ บรรยากาศในห้องก็เป็นกันเองดีค่ะ พี่ ๆ ทุกๆ คนก็น่ารักมาก เกี่ยวกับ อ.ปุ๊ อยากจะบอกว่าสอนดีมากค่ะ อาจารย์ Active และเต็มที่กับการสอนมากๆ บางทีอาจจะสอนเร็วไปนิดแต่ก็เข้าใจว่ามีคอร์สมีเวลาจำกัดนะค่ะ โดยรวมแล้วก็เรียนรู้เรื่องและเข้าใจค่ะ เพราะอ.ปุ๊ จะยกตัวอย่างมาอธิบายเพิ่มเติมจากในหนังสือด้วยสถานที่ดีค่ะ บรรยากาศดีน่าเรียนตกแต่งแบบญี่ปุ่นให้ความรู้สึกสงบและดูสะอาดดีค่ะ ทีมพี่ Staff ก็ดูแลดียิ้มแย้มเอาใจใส่นักเรียนมากๆ

อยากให้รักษาการสอนเอาไว้ค่ะ เพราะว่าการสอนและบริการของที่นี่ดีมากค่ะ ก็ถือว่าอบอุ่นไปอีกแบบหนึ่ง ^ ^ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณอาทิรา คงประสิทธิ์ (อาร์)

ปัจจุบัน :

ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

เรียนกับ We :

คอร์สกลยุทธ์ระดับ N3

    " เนื้อหาของคอร์ส N3 ของที่ We แน่นมากค่ะ เยอะเกินกว่าที่คิดไว้ คุ้มค่ากับค่าเรียนมากๆ ค่ะ อ.ปุ๊สอนละเอียดมาก แทรกความสนุกไว้ในเนื้อหา ยกตัวอย่างเข้าใจง่ายและคิดตามได้ง่ายด้วยค่ะ ทำให้เรียนแล้วสนุก ทั้งๆ ที่เนื้อหาเยอะแต่กลับไม่เครียดเลยค่ะ ห้องเรียนของ We สะอาดดีค่ะ หนาวดีด้วยบรรยากาศของโรงเรียนเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลย ห้องนั่งเล่นสบายดีด้วยค่ะ อยากให้โรงเรียน We มีคอร์สดีๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ นะคะ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณปกิณกะ  เศรษฐเลาห์ (แบงค์)

จบการศึกษาจาก :

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนกับ We :

คอร์สกลยุทธ์ระดับ N2

    " ไม่เคยเรียนพิเศษกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยครับ แต่ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียน We ก็เพราะมีรุ่นพี่แนะนำมา แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาจากเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่คนอื่นด้วยครับ
    ผมสอบผ่านระดับ 3 มาแล้ว และลองสอบระดับ 2 มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้คิดว่าเป็นการสอบวัดระดับแบบใหม่ จึงอยากลองมาเรียนให้รู้ เพื่อที่จะได้เตรียมสอบในครั้งนี้ด้วย ก็เลยลองเรียนดูครับ พอได้มาเรียนในคอร์สเตรียมสอบระดับ N2 วันแรกก็ได้รู้ถึงความแตกต่างของระดับ N2 กับระดับ 2 เดิมเลยครับ ว่าต่างกันยังไง เพราะ อ.ปุ๊ได้

แจกแจงอธิบายรายละเอียดมาเป็นตารางให้เลย ก็ชัดเจนดีมากครับ
    เนื่องจากเป็นการสอบแบบใหม่ อาจารย์จึงพยายามหาข้อมูลและเก็งข้อสอบให้ได้ดีมากเลยครับ อ.ปุ๊ กับ อ.จั๊ว พยายามนำเสนอ ใส่ข้อมูล มี Remark ให้เราในหลายๆ จุดที่น่าจะเจอบ่อยๆ ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราไม่ตื่นเต้นเมื่อไปเจอข้อสอบจริงๆ ในการสอน อ.ปุ๊พยายามใส่ใจนักเรียนทุกคนว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วหรือยัง มีแบบฝึกหัดให้ทำ มีการบ้านให้กลับไปทำเพื่อที่จะกลับมาเฉลยในครั้งต่อไป ส่วน อ.จั๊ว เนื่องจากเคยรู้จักกันมาก่อนแล้ว จึงไม่เกร็งเวลาเรียน รู้สึกสบายๆ ครับ
    ถ้าเรียนเองที่บ้านอาจจะไม่เป็นการกดดันตัวเองเท่าไร เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆ เตรียมตัวกันยังไง แต่ว่าการมาเรียนติว เราจะได้รู้ว่าข้อสอบหน้าตาเป็นยังไง เพื่อนๆ ที่มาเรียนมุ่งมั่นกับการสอบแค่ไหน เตรียมตัวกันยังไง ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
    ประทับใจที่ We ตั้งแต่เข้ามา เหมือนเป็นบ้านญี่ปุ่นตั้งแต่หน้าประตู และของประดับในโรงเรียน มีห้องญี่ปุ่นด้วย แปลกดีครับ พี่ๆ ทุกคนก็ยิ้มแย้ม ทักทายนักเรียนทุกคนที่เข้ามา ห้องเรียนก็สบายดีครับ อาจารย์ทุกคนที่ถึงแม้จะไม่ได้สอนแต่เจอหน้ากันก็ยิ้มให้ ถือว่าดีมากๆ ครับ อาจารย์ก็พยายามจดจำชื่อนักเรียนให้ได้หมด ส่วนเวลาเรียนหรือชดเชยวันหยุดก็ดีครับ แล้วก็มีการอัดเทปให้คนที่ไม่มาเรียนด้วย ถือว่าเป็นความใส่ใจอย่างหนึ่ง เพราะแต่ก่อนเคยเรียนพิเศษวิชาอื่นมา ถ้าไม่มาเรียนก็ผ่านแล้วผ่านเลย เราต้องตามเอาเองครับ
     น้องๆ หรือเพื่อนๆ บางคนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น ถึงแม้ไม่ได้เรียนเอกญี่ปุ่น หรือทำงานด้านอื่นๆ การมาเรียนภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะภาษาญี่ปุ่นสามารถเติบโตได้ในอนาคต สามารถจะทำงานอื่นๆ หลายอย่างด้วยครับ สำหรับการเรียนติวก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความชอบของเรา ถ้าชอบแล้วอยากจะมีความรู้ที่ละเอียดขึ้น ก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียน We ครับ ก็จะทำให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นครับ ส่วนเรื่องการเตรียมตัวก่อนสอบก็คือ อยากจะให้เวลาเรียนจบใน 1 วัน ให้กลับไปทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนมาทั้งหมด หรืออ่านล่วงหน้าก่อนมาเรียนก็ได้ ส่วนเรื่องของไวยากรณ์หรือคันจิ ถ้าอ่านเองแล้วไม่เข้าใจก็ทำเครื่องหมายเอาไว้ก่อนได้ เอาไว้ถามอาจารย์หลังเลิกเรียนก็ได้ เพราะอย่างที่โรงเรียน We อาจารย์ที่นี่เขายินดีที่จะอยู่เพื่ออธิบายตลอดครับ "

 
 
 

 
 
 
 

คุณปิติรัตน์ จิรพณิช (แป๊ก)

จบการศึกษาจาก :

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

เรียนกับ We :

คอร์ส Beginner 2-3 , คอร์สกลยุทธ์ระดับ N2

    " ตอนแรกที่มีความสนใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ลองหาในอินเตอร์เน็ตดูค่ะ ชอบบรรยากาศโรงเรียน We แล้วก็อาจารย์ด้วย เพราะว่าลองเข้าไปดูในเว็บบอร์ดหลาย ๆ ที่ ก็มีคนที่ลงความเห็นให้ที่โรงเรียน We อาจารย์มีคุณภาพแล้วก็สอนดี ก็เลยลองเข้ามาเรียนดูค่ะ
เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายที่ค่ะ แต่ที่ติดใจที่ We เลยนั้น ก็เป็นเรื่องของลักษณะการเรียนการสอน สถานที่ รวมถึงอาจารย์ด้วย อย่างเช่นหนังสือเรียนก็จะแปลกใหม่ไม่เหมือนที่อื่น ก่อนหน้าที่จะมาเรียนคอร์สเตรียมสอบ N2 ก็เคยเรียนระดับ Beginner ของ We มาก่อน แต่ว่าหายไประยะหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าพอจะกลับมาสอบระดับ N2

ก็ได้ไปลองดูมาหลายๆ ที่เหมือนกันค่ะ แต่สุดท้ายก็ยังคงให้ความไว้วางใจกับที่ We เหมือนเดิมค่ะ
ชอบการเรียนการสอนของคอร์สสอบวัดระดับครั้งนี้นะคะ เพราะมีความรู้สึกว่าจากที่เราเรียนมาแล้วเยอะๆ อาจารย์จะมีการรวบรวมเป็นแนวความคิดใหม่ ช่วยทำให้เราสรุปเนื้อหาได้ง่ายขึ้น แล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น อย่างบางจุดที่เราลืมไป อาจารย์ก็จะมีการเน้นการย้ำเพื่อที่จะให้เราฟื้นเนื้อหาเก่าๆ ได้เร็วขึ้น แล้วอย่างในส่วนของคันจิ จากที่เราเคยท่องมาแบบงูๆ ปลาๆ ก็ทำให้รู้ว่าคันจิแบ่งเป็นแบบไหนบ้าง ลักษณะที่เราควรจะจำเพิ่ม หรือควรจะจำไปในทิศทางไหน จึงทำให้เราเข้าใจคันจิมากขึ้นด้วยค่ะ
    อีกอย่างหนังสือเรียนค่อนข้างที่จะหลากหลาย อย่างเช่นการยกตัวอย่างก็จะมีคำศัพท์ที่แปลกใหม่ ก็จะทำให้เรารู้คำศัพท์ใหม่ๆ เยอะขึ้น แล้วพอเรารู้ว่าคำศัพท์ตัวนี้ต้องใช้ยังไง ต้องคู่กับกริยาตัวไหน เราก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะ เนื้อหา N2 ตรงจุดกับที่ต้องการ และทำให้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้นค่ะ เพราะว่าอ.ปุ๊ก็ช่วยได้หลายเรื่องด้วยค่ะ ถ้ามองว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลาได้อ่านหนังสือ คอร์สติวก่อนสอบก็มีความจำเป็นมากๆ เลยค่ะ บางครั้งถ้าเราเรียนไปแล้วเราได้แค่มานั่งอ่านเอง คิดว่าบางจุดก็ไม่สามารถอ่านได้ครบและครอบคลุม คอร์สติวจึงช่วยได้มาก

    อ.ปุ๊ก็เป็นคนที่กระตือรือร้นมากๆ คอยจี้ตรงจุดอ่อน ตรงไหนที่ควรจะจำ ตรงไหนที่เราควรจะต้องแก้ไข อย่างถ้าเกิดมีคำถามหรือปัญหาตรงไหนที่เราสับสน ก็สามารถที่จะถามอาจารย์ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน อ.ปุ๊ก็คอยให้คำแนะนำ คอยให้คำปรึกษาตลอดเลยค่ะ ส่วน อ.จั๊ว ก็น่ารักดีค่ะ อาจารย์จะสอนใน ส่วนของคันจิ อาจารย์แม่นคันจิมากๆ อย่างเช่น ถ้ามีคันจิตัวหนึ่ง อ.จั๊ว ก็จะสามารถแตกแขนงสอนอื่นๆ เพิ่มเข้าไป แทรกเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มให้ แทนที่เราะจะได้รู้คันจิตัวเดียว เราก็จะได้รู้อีกเป็นสิบตัว ก็จะทำให้เราได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็คันจิด้วยค่ะ
    บริการของที่ We พี่ๆ ที่เป็นประชาสัมพันธ์ก็น่ารักมากๆ เลยค่ะ น้องๆ ที่มาก่อนก็จะมักจะนั่งคุยกับพวกพี่ๆ เสมอ พวกพี่ๆ ก็จะคอยดูแลทุกส่วนที่เป็นส่วนกลางทั้งหมดให้ได้รับความสะดวกสบายค่ะ
    อยากเชิญชวนเพื่อนๆ ที่อยากจะลองไปสอบวัดระดับแบบใหม่ดู ให้มาลองเรียนที่โรงเรียน We นะค่ะ จะทำให้รู้ว่าที่ We มีคุณภาพทั้งด้านอาจารย์ แล้วก็หลักสูตร หนังสือและหลักสูตรที่โรงเรียน We ที่จัดทำขึ้นมาเองรู้เลยว่าได้รถูกรวบรวมมาเป็นอย่างดี อาจารย์ทุกท่านดูแล้วว่าเนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ใช้ได้จริง แล้วก็เป็นเนื้อหาที่มีการออกข้อสอบจริงค่ะ "