คลิ๊ก! เพื่อดูรายละเอียดคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับแอร์โฮสเตรส คลิ๊ก! เพื่อดูรายละเอียดคอร์สเรียนส่วนตัว


 


 

 

 

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We  เราได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเฉพาะที่นี่ เพื่อเน้นทักษะการสนทนาและการนำไปใช้ได้จริงเป็นหลัก (การอ่านและการเขียนจะถูกเน้นในภาษาญี่ปุ่นระดับสูงมากกว่า) โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งกับอาจารย์คนไทยและอาจารย์คนญี่ปุ่น ควบคู่กัน เพราะเรารู้ว่า การพูดภาษาญี่ปุ่นให้คล่องแคล่วจากที่ไม่เป็นอะไรเลย ต้องมีการปูพื้นฐานไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ ต้องฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกเรียงประโยคให้พูดแบบคนญี่ปุ่นจริงๆ ไม่ใช่การท่องจำไปใช้

 

 

คาบอาจารย์คนไทย  มีการสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อและแบบฝึกหัดเพื่อการสนทนาอย่างมากมาย พร้อมทั้งอธิบายความแตกต่างระหว่างการพูดเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น จนเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนการเรียงลำดับและความนึกคิดของคนญี่ปุ่นเวลาพูด ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์คนญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าใจความแตกต่างส่วนนี้ได้อย่าง ลึกซึ้งเท่าคนไทยเอง นอกจากนี้ ผู้เรียนมีความเข้าใจในตัวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ ทั้งการละเล่น การร้องรำทำเพลง เทศกาลต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งเบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ควรทราบ

 
 

คาบอาจารย์คนญี่ปุ่น  อาจารย์ คนญี่ปุ่นผู้เป็นเจ้าของภาษา จะเน้นการทำความเข้าใจและวิธีใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่งเรียนมาจากอาจารย์คนไทย มาใช้ในบทสนทนาจริงที่อาจมี เหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุย สนทนาและฟังเหมือนที่จะนำไปจริงๆ ได้คล่องแคล่วมากขึ้น ทั้งนี้โรงเรียนได้เพิ่มกิจกรรมเสริมเช่น กิจกรรมร้องเพลงญี่ปุ่น เล่นเกมต่างๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นคุยกัน ดูการ์ตูน ดูหนังทั้งบันเทิงและเกี่ยวกับชีวิตในประเทศญี่ปุ่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 
 

นอกจากนั้น  โรงเรียนจะมีคาบเรียนพิเศษเรียกว่า "คาบวัฒนธรรม" เสริมเข้าไปด้วย เพราะคนญี่ปุ่นมีการดำเนินชีวิตหรือมีความคิดหลายอย่างที่วัฒนธรรมแบบคนไทย ไม่มีหรือไม่ได้รู้สึกแบบนั้น เช่น การทำงานจริงในองค์กรญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการทักทาย วัฒนธรรมการนั่งทำงาน หรือแม้แต่วัฒนธรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การรับรองแขกว่า ประธานบริษัท รองประธานหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ควรนั่งมุมไหน แขกหรือลูกค้าที่มาควรให้นั่งมุมไหนของเก้าอี้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างไม่แตกต่าง

 


 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (สนทนา) ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We มีทั้งหมด 4 ระดับ คือ


 

 

หมายเหตุ: คำอธิบายเนื้อหาการเรียนตั้งแต่คอร์ส Expression 4 เป็นต้นไป

 

 

คอร์ส Expression 4 (คอร์สสรุปพื้นฐานไวยากรณ์ระดับ N4)

     รวบรวม และสรุป ไวยากรณ์ รูปประโยค คำศัพท์ ทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่ต้นจนถึงระดับ N4 เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนภาษาชั้นกลาง อาจารย์ชาวไทยจะสรุปเนื้อหาไวยากรณ์ เน้นการเปรียบเทียบรูปประโยคที่มีการใช้งานและความหมายใกล้เคียงกัน อาจารย์ชาวญี่ปุ่นจะฝึกฝนทักษะการฟังและการอ่านโดยใช้ไวยากรณ์จนถึงระดับ N4 ทั้งหมด

     คอร์สนี้เหมาะกับผู้เรียนที่

          ■ ต้องการเตรียมความรู้เพื่อจบชั้นต้นเตรียมเข้าสู่การเรียนชั้นกลาง
          ■ ต้องการเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดับ N4
          ■ ต้องการทบทวน รื้อฟื้น ความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น

 

 

 

คอร์ส Professional 1 (คอร์สฝึกฝนเฉพาะการสนทนา)

     ก้าวแรกเพื่อเข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เน้นทักษะเพื่อการสนทนาอย่างเดียว แก้ปัญหาผู้เรียนที่สอบผ่าน หรือเข้าใจไวยากรณ์ระดับ N4 แล้ว แต่ยังไม่สามารถพูดหรือฟังได้เต็มที่ทั้งในที่ทำงาน หรือการพูดคุยกับคนญี่ปุ่นทั่วไป เป็นที่เดียวที่สอนภาษาพูดในภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งฝึกการออกเสียง และฝึกทักษะการสร้างประโยคเพื่อการสนทนาเป็นหลัก โดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียนมาในชั้นต้นอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

     คอร์สนี้เหมาะกับผู้เรียนที่

         ■ สอบผ่านระดับ N4 มาแล้วแต่พูดสนทนายังไม่ดี
          ■ สอบผ่านระดับ N4 มาแล้วแต่การฟังยังได้คะแนนไม่ดี
          ■ ต้องการทบทวน รื้อฟื้น ฝึกฝนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นทั้งหมด
          ■ ต้องการเตรียมพร้อมหรือเพิ่มคะแนนการฟังในการสอบวัดระดับ N4

 

 

 

ตั้งแต่คอร์ส Professional 2 เป็นต้นไป

     คอร์ส Professional 2 เป็นจุดเริ่มการเข้าสู่การเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นบันไดสู่การพิชิตข้อสอบวัดระดับ N3 อย่างเป็นระบบ เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ และคันจิที่เรียบเรียงมาเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งเพิ่มทักษะการอ่านบทความ เพื่อแก้ปัญหาตีความบทความ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการสอบวัดระดับ N3 ของผู้เรียนส่วนใหญ่ รวมทั้งฝึกทักษะการสนทนาที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวรายงาน การใช้ภาษาในระดับการทำงานจริง

     คอร์สนี้เหมาะกับผู้เรียนที่

        ■ ผู้เรียนที่สอบผ่านระดับ N4 ขึ้นไป ต้องการก้าวไปสู่ระดับ N3 อย่างเป็นระบบ
          ■ สอบยังไม่ผ่านระดับ N3 เนื่องจากเคยเข้าใจว่าจำเฉพาะไวยากรณ์แบบอ่านเล่มรวมหรือเล่มเตรียมสอบไปเลยจะทำให้สอบผ่าน
            ระดับ N3 ได้ จึงอยากจะมาเก็บรายละเอียดทุกทักษะให้ครบถ้วน
          ■ ต้องการผ่านระดับ N3 โดยไม่ใช้การจำไปสอบอย่างเดียว
          ■ ต้องการใช้ทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่พูดได้เฉพาะคำศัพท์
          ■ ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตกับคนญี่ปุ่น เช่น คนที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น หรือมีญาติเป็นคนญี่ปุ่น

 
 

หลักสูตรสนทนาพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ชื่อคอร์ส

สอนสด (เฉพาะสาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ)

+ รับ Username และ Password
ในระบบ

ราคา
(รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว)

ประเภทวันเรียน

เวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน

รวม

ดู VDO ชดเชยกรณีขาดเรียน
(เฉพาะ
Log on
ที่โรงเรียน)

ทำแบบฝึกหัด, My Sensei ฯลฯ
(
Log on
ได้จากทุกที่)

Beginner1A

เสาร์ 9:00 - 12:15 20 เมษา - 29 มิถุ 30ชม. 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

5300 บาท

อาทิตย์ 9:00 - 12:15 28 เมษา - 30 มิถุ
อังคาร, พฤหัส 18:30 - 20:35 30 เมษา - 18 มิถุ
พุธ, ศุกร์ 18:30 - 20:35 1 พฤษภา - 19 มิถุนา
เสาร์ 13:15 - 16:30 11 พฤษภา - 19 มิถุนา
รอบพิเศษ Summer
อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร์ 9:00 - 12:15 27 กุมภา - 14 มีนา
13:15 - 16:30 6 มีนา - 21 มีนา
9:00 - 12:15     20 มีนา - 4 เมษา  ''เต็ม''
13:15 - 16:30 3 เมษา - 19 เมษา "เปิดแน่นอน"
9:00 - 12:15 17 เมษา - 2 พฤษภา
13:15 - 16:30 1 พฤษภา - 16 พฤษภา

Beginner1B

อาทิตย์ 13:15 - 16:30 28 เมษา - 30 มิถุ 30ชม. 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส
5250 บาท
อังคาร, พฤหัส 18:30 - 20:35 30 เมษา - 18 มิถุ
เสาร์ 13:15 - 16:30 4 พฤษภา - 13 กรกฎา
รอบพิเศษ Summer
อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร์ 9:00 - 12:15 19 มีนา - 3 เมษา
13:15 - 16:30 26 มีนา - 10 เมษา
9:00 - 12:15 9 เมษา - 25 เมษา
13:15 - 16:30 23 เมษา - 8 พฤษภา
9:00 - 12:15 7 พฤษภา - 22 พฤษภา

Beginner2

เสาร์ 9:00 - 12:15 9 กุมภา - 25 พฤษภา 40 ชม. 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส
6900 บาท
เสาร์ 13:15 - 16:30 2 มีนา - 15 มิถุนา
รอบพิเศษ Summer
อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร์ 9:00 - 12:15 5 เมษา - 1 พฤษภา
13:15 - 16:30 12 เมษา - 8 พฤษภา
9:00 - 12:15 30 เมษา - 22 พฤษภา

Beginner3

เสาร์ 13:15 - 16:30 29 มิถุนา - 28 กันยา 40 ชม. 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส
6900 บาท

Beginner4

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

40 ชม.

5 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

6900 บาท

Expression1

อาทิตย์ 13:15 - 16:30 28 เมษา - 4 สิงหา 40 ชม. 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส
6900 บาท

Expression2

เสาร์ 9:00 - 12:15 4 พฤษภา - 10 สิงหา

40 ชม.

5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

6900 บาท

 Expression3

อาทิตย์

13:15 - 16:30 28 เมษา - 4 สิงหา

40 ชม.

5 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

6900 บาท

Expression4

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

40 ชม. 5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

7000 บาท

Professional1

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

40 ชม.

5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

6950 บาท

Professional 2

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

50 ชม.

5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

8650 บาท

Professional3

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

50 ชม.

5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

8650 บาท

Professional 4

 อาทิตย์

9:00 - 12:15

3 กุมภา - 2 มิถุนา

50 ชม.

5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

8650 บาท

Professional 5

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

50 ชม.

5 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
+1 เดือนหลังเรียนจบคอร์ส

8650 บาท

 หมายเหตุ เปิดคอร์สเมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 5 คน


 

 

 

รีวิวจากนักเรียนในหลักสูตรสนทนาพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

 

 

 
 
 

คุณแพรว มนต์นภา  ชวนะรักษ์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนกับ We :

Beginner1B - 4, Expression 1 - 4, Professional 2 , ปัจจุบันเรียน Private ระดับ Expert1

    " เรียนที่ We มาตลอด เริ่มจากเพื่อนแนะนำมาค่ะ เรียนตั้งแต่ ม.4 ตอนเรียนศิลป์-ญี่ปุ่นที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ค่ะ และได้เริ่มควบคู่กันไปเลยค่ะ ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเวลาที่เรียนในห้องเรียนค่ะ โดยเฉพาะเวลาที่ทำข้อสอบที่โรงเรียนค่ะ
     ที่เรียนที่นี่อย่างต่อเนื่องจนถึงภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง เพราะว่าที่นี่อาจารย์สอนดี แล้วก็สอนเข้าใจด้วยค่ะ ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ของที่ We หลายท่านค่ะ ทั้ง อาจารย์ปุ๊ อาจารย์เรย์ อาจารย์วิรุตม์ อาจารย์ประยูร คือเรียนกับอาจารย์เกือบทั้งโรงเรียนแล้วค่ะ
(หัวเราะ)

      ทุกท่านสอนเก่ง และมีความตั้งใจในการสอนมากๆ ค่ะ อีกทั้งยังมีอารมณ์ขัน โดยเฉพาะอาจารย์ญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ และช่วยให้อยากเรียนมากขึ้นจริงๆ ค่ะ อาจารย์ไทยสอนไวยากรณ์ละเอียดดี เข้าใจได้ง่ายค่ะ ส่วนอาจารย์ญี่ปุ่นก็มีเทคนิคในการสอน และจะสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะ
     นอกจากจะประทับใจอาจารย์ทุกท่านแล้ว ตั้งแต่ก้าวเข้ามาที่ Weก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจากรอยยิ้มของพี่ๆ ที่ต้อนรับค่ะ พี่ๆ ให้คำแนะนำเรื่องคอร์สต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ มากมาย และยิ้มตลอดเวลา ทำให้หนูรู้สึกดี และชอบ Weมากๆ ค่ะ บรรยากาศในสถานที่เรียนถูกจัดแต่งอย่างสวยงามตามแบบญี่ปุ่น เรียนแล้วเหมือนได้มาอยู่ญี่ปุ่นจริงๆ ค่ะ อาจารย์ทุกๆ ท่านมีอัธยาศัยดีมากๆ ด้วยค่ะ
     สำหรับน้องๆ ที่เรียนศิลป์-ญี่ปุ่นอยู่ และกำลังเตรียมสอบ PAT อยากให้อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอค่ะ อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง ท่องศัพท์เยอะๆ ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ จะช่วยได้เยอะในการทำข้อสอบค่ะ และอย่างการที่หนูมีโอกาสได้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งที่โรงเรียนและที่ We ด้วย ก็เป็นการเสริมความเข้าใจให้เรา อย่างเรียนในห้องเรียนบางทีเราไม่มีโอกาสได้ถามอาจารย์ แต่พอมาเรียนที่ We จำนวนนักเรียนน้อยกว่า ทำให้เรามีโอกาสได้ถามอาจารย์แบบเจาะลึกในสิ่งที่เราไม่เข้าใจมากขึ้นค่ะ พอเวลาไปสอบก็ช่วยให้เราเตรียมตัวน้อยลง เพราะว่าเรามีพื้นฐานตอนเรียนที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากเราเรียนและเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงไม่ต้องอ่านหนังสือก่อนสอบหนักเกินไปด้วยค่ะ

     หนูชอบและประทับใจโรงเรียน We มากค่ะ หนูเรียนมาตั้งแต่ ม.4 จนปัจจุบันอยู่ปี 1 แล้ว และคิดว่าจะเรียนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่หนูอาจไม่ประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่าน และพี่ๆ ที่ We มากค่ะ "

 
 
 

 

 
 
 

คุณกิม กิริฎา  คุณารักษพงศ์ ปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนกับ We :

Beginner 1B - 4 , Expression 1 - 4 , Professional 2 - 3 , กลยุทธ์ระดับ N2 (ระบบ )

     " เริ่มเรียนที่ We ตั้งแต่ตอนอยู่ปี 4เทอม 2ที่จุฬาค่ะ ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วค่ะ พี่ชายก็ชอบดูการ์ตูนเหมือนกันค่ะ แล้วก็ประมาณ ม.3ก็เริ่มชอบนักร้องค่ะ แล้วก็ชอบมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสเรียนแล้วก็มาได้มีโอกาสเรียนตอนปี 4ค่ะ (หัวเราะ)
     รู้จักโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Weจากเพื่อนที่ภาควิชาค่ะ เขาเคยเรียนที่นี่จึงแนะนำมาว่าที่นี่ดีนะ แล้วพอดีว่าบ้านอยู่ใกล้ค่ะ  เดินมาเรียนได้ ก็เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะ เรียนกับ Weมาตั้งแต่คอร์ส Beginner1Bค่ะ จนถึงตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะ เพราะว่าก่อนที่มาเรียนก็ได้แค่อ่านฮิรากานะเอง แต่ไวยากรณ์

ทุกอย่างไม่ได้เลย (หัวเราะ) ก็มีบ้างนิดๆ หน่อยๆ พอฟังได้เล็กน้อยมากๆ แต่ว่าตอนนี้สามารถอ่านนิตยสารได้ ดูรายการได้ ดูทีวี ดูละครได้ ก็คือดีขึ้นมากๆ ค่ะ
     ในส่วนการเรียนกับอาจารย์ไทย  พอดีว่าเรียนมาเกือบๆ 10คอร์ส ก็เจออาจารย์ไทยมาน่าจะประมาณ 5ท่าน ทุกท่านสอนดีมากค่ะ ก็คือเวลาเรียนก็จะค่อยๆ อธิบายเนื้อหา แล้วก็คือจะชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือเนื้อหาจะเป็นการเรียงใหม่โดยอาจารย์เรย์กับอาจารย์ปุ๊ที่เป็นคนเขียนหนังสือเอง เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเนื้อหาที่เรียนมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย และอาจารย์ทุกท่านก็สอนให้เข้าใจได้ง่ายดีมากค่ะ ชอบมากค่ะ ส่วนการเรียนกับอาจารย์คนญี่ปุ่นนั้น  เนื่องจากว่าที่นี่เป็นคลาสเล็กๆ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีโอกาสได้พูดอย่างเต็มที่ในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งของในแต่ละครั้งที่มาเรียน แล้วก็อาจารย์ญี่ปุ่นก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกๆ คนได้พูดเยอะๆ เลยทำให้พูดได้จริง ๆ ค่ะ
     ตอนจบคอร์ส Beginner4ก็ได้ไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3แบบเดิม แล้วตอนที่กำลังเรียน Expression4ก็ไปลงสอบ N3ก็ผ่านทั้ง 2อันค่ะ  สำหรับตอนระดับ 3ก็คือตอนนั้นยังเรียนไวยากรณ์ไปประมาณ 30%ของที่จะสอบวัดระดับน่ะค่ะ  ก็อ่านหนังสือเองเยอะเหมือนกัน แต่ว่าที่โรงเรียน Weสอนพื้นฐานแน่นมากค่ะ ก็เลยง่ายที่เราจะอ่านหนังสือเองได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ แม้ว่าก็ไม่ได้เข้าใจหมด 100%เพราะยังเรียนไม่ถึง แต่ก็พอได้ ผลสอบออกมาก็โอเคค่ะสำหรับระดับ 3เดิม ส่วน N3ระบบใหม่อาจเป็นเพราะว่าข้อสอบเปลี่ยนใหม่ ไวยากรณ์ก็จะไม่ได้ถามไวยากรณ์เป๊ะๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วตอบคำถาม แต่เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่านภาษาญี่ปุ่นทุกวันอยู่แล้ว ก็เลยจะได้ฝึกฝนทุกๆ วัน เหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวว่าก่อนสอบ 1เดือน หรือว่าก่อนสอบ 1อาทิตย์ฉันจะอ่านหนังสือเท่านี้ๆ นะ เพราะว่าเราอ่านมาอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็คือไปสอบแบบสบายๆ ค่ะ ฝึกฝนไปเรื่อยๆ แล้วไปสอบค่ะ
     ประทับใจทุกอย่างในโรงเรียน Weเลยค่ะ เรื่องของบรรยากาศก่อนเป็นอย่างแรก ตอนที่มาเห็นโรงเรียนเป็นครั้งแรกก็ โอ๊ย!ดูมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง  แล้วก็ดูแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆ  แล้วก็อาจารย์ทุกท่านน่ารักมากๆ ค่ะ แล้วก็พี่ๆ ที่แผนกประชาสัมพันธ์ก็ใจดี  เป็นกันเองและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับตารางเรียนอย่างละเอียดครบถ้วน บรรยากาศในการเรียนก็เป็นกันเอง ห้องเรียนมีปริมาณนักเรียนเหมาะสมไม่มากเกินไป ทำให้อาจารย์ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่นดูแล และสอนได้อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ถามคำถามได้อย่างอิสระ ไม่รู้สึกว่านั่นเป็นคำถามง่ายเกินไป  เพราะอาจารย์ทุกท่านให้ความสำคัญกับการตอบคำถามของผู้เรียนอย่างตั้งใจ ชื่นชมอาจารย์ทุกท่านที่โรงเรียน Weมากๆ ค่ะ เพราะเรียนมาเกือบ 10 คอร์ส ได้เจอกับอาจารย์หลายต่อหลายท่าน ทุกท่านน่ารักมากๆ และสอนเก่ง เข้าใจง่าย และสนุกกับการเรียนในทุกๆ ครั้งค่ะ
     แล้วก็ประทับใจเพื่อนๆ ด้วยค่ะ คือเรียนมาหลายคอร์สก็ได้เพื่อน ได้รุ่นพี่ ได้น้องๆ ที่ชอบภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน แล้วก็มาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน ถึงบางคนตอนนี้จะไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันแล้ว ก็ยังติดต่อหากันเสมอๆ ค่ะ
     สำหรับคนที่สนใจจะเรียนก็คือภาษาญี่ปุ่นจะบอกว่าง่ายก็ง่าย จะบอกว่ายากก็ยาก เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มุ่งมั่นว่าถ้าตั้งใจว่าจะเรียนก็อยากให้ลองเริ่มเรียนดูค่ะ แล้วก็ไม่อยากให้เรียนเพื่อที่คิดว่าจะสอบวัดระดับอย่างเดียว แต่อยากให้เรียนเพราะว่าอยากรู้ มันจะทำให้เราค่อยๆ เรียนไปเรื่อยๆ ได้ แล้วเราก็จะรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะไม่กดดันตัวเองค่ะ ซึ่งจะทำให้เรียนสบายๆ และก็จะได้เนื้อหากลับมาแบบครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ ส่วนคนที่กำลังเรียนอยู่ก็อยากให้ทุกคนมีความพยายามนิดนึงค่ะ เพราะว่ามีเพื่อนๆ หลายคนที่เรียนแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อหรือท้อถอยเลิกเรียนไปก่อนกลางคัน อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ง่าย  แต่มันก็ไม่ได้ยาก ทุกคนทำได้ แค่ว่าขอให้มีความตั้งใจ แล้วก็คือที่ Weสอนดีคือเราจะค่อยๆ เรียนแล้วก็ค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการเรียนไปเรื่อยๆ ก็จะได้แน่นอนค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ "