What's New
ด้านหลักสูตร,ด้านการเรียนการสอน,ด้านบริการทางวิชาการ
สอบเพื่อเทียบคอร์สเรียน หรือดูรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือที่เคยเรียนมาก่อน
สิทธิพิเศษของนักเรียน


 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

      
 

ระดับ

เนื้อหา

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนของ
เนื้อหา

เวลา (นาที)

คะแนน

N1

คำศัพท์และ
ไวยากรณ์

110

60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
- อ่านบทความบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะมีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
- ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

การอ่าน

60

การฟัง

60

60

รวม

170

180

N2

คำศัพท์และ
ไวยากรณ์

105

60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้และในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
- ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น ธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

การอ่าน

60

การฟัง

50

60

รวม

155

180

N3

คำศัพท์

30

60

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
- อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
- สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
- ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

การอ่านและ
ไวยากรณ์

70

60

การฟัง

40

60

รวม

140

180

N4

คำศัพท

30

120

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้

- อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ

- ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ

การอ่านและ
ไวยากรณ

60

การฟัง

35

60

รวม

125

180

N5

คำศัพท

25

120

สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่่นได้ในระดับหนึ่ง

- อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าใจ

- ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้

การอ่านและ
ไวยากรณ

50

การฟัง

30

60

รวม

105

180